Obchodná verejná súťaž

Vyhlasovateľ súťaže, Zero Bypass Limited konajúca prostredníctvom slovenskej organizačnej zložky Zero Bypass Limited, organizačná zložka vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy na nájom častí ľavostranného a pravostranného diaľničného odpočívadla Rovinka za účelom výstavby a prevádzky gastronomických a obchodných objektov služieb a prevádzky objektov hygienického vybavenia a občerstvenia určené na parkovanie nákladných vozidiel, a to podľa nasledovnej tu priloženej dokumentácie – Podmienky súťaže: