Technické informácie

Sekcia 1: Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka Sever

2+2  |  Celková dlĺžka 22.6km  |  45 mostov ( vrátane nového mostu cez Dunaj)  |  6 križovatiek

Začiatok úseku je umiestnený v napojení na existujúcu diaľnicu D2 v MÚK Jarovce, pokračuje severne od Jaroviec do MÚK Rusovce, kde vedie na moste ponad preložku cesty I/2, pokračuje ponad Jarovské rameno a rieku Dunaj. Na ľavom brehu prechádza na estakáde až po km 5,5 chráneným územím európskeho významu Biskupické Luhy (NATURA 2000) popri prírodnej rezervácii Gajc.

 V ďalšom úseku križuje trasa diaľnice v MÚK Ketelec plánovanú rýchlostnú cestu R7, pokračuje v k. ú. Podunajské Biskupice, kde križuje starú dunajskú hrádzu.

 V priestore MÚK Rovinka križuje preložku cesty I/63, mostom prechádza ponad žel. trať č. 124 Bratislava – Komárno a križuje preložku Vinohradníckej ulice medzi P. Biskupicami a Miloslavovom. Pri ďalšej obci, Most pri Bratislave, križuje západne od obce v MÚK Podunajské Biskupice preložku cesty II/572, prechádza mostom ponad rieku Malý Dunaj, obchádza letisko M. R. Štefánika a pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji. V MÚK Ivanka západ križuje cestu I/61 Bratislava – Senec, mostom prechádza žel. trať č. 120 Bratislava – Štúrovo a končí sa v MÚK Ivanka sever napojením na existujúcu diaľnicu D1.

Sekcia 2: Diaľnica D4 Ivanka Sever - Rača

2+2 / 2km 3+3  |  Celková dlĺžka 4,4 km  |  12 mostov   |  3 križovatky

Situácia tohto úseku je zrejmá z obr. 2. Začiatok úseku D4 Ivanka sever – Rača je v mieste križovania s existujúcou diaľnicou D1 v MÚK Ivanka sever na hranici k. ú. Vajnory/k. ú. Ivanka pri Dunaji v blízkosti Šúrskeho kanála. Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom v k. ú. Svätý Jur, križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, mimoúrovňovo križuje cestu III/5021 (Vajnory – Čierna voda), približne 300 m od východného okraja existujúcej zástavby MČ BA–Vajnory, ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mimoúrovňovo križuje mostom Račiansky potok.

 V záverečnej časti smeruje trasa na územie vinohradov na východnom okraji Malých Karpát, kde v mimoúrovňovej križovatke Rača križuje mostom žel. trať Bratislava – Žilina a cestu II/502. Koniec predmetného úseku diaľnice D4 je v MÚK Rača, kde sa napája na II/502 a kde bude v budúcnosti pokračovať severná časť diaľničného obchvatu D4. Nadväzujúci úsek diaľnice D4 sa plánuje vybudovať až v rámci ďalšej etapy, spoločne s tunelom Karpaty, v stavbe Diaľnica D4 Bratislava-Rača – Záhorská Bystrica.

Sekcia 3: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz - Keteleč

3+3 / 0,9 km 2+2  |  Celková dlĺžka 6,3 km  |  15 mostov   |  3 križovatky

R7 je rýchlostný ťah navrhovaný v úseku Bratislava-Prievoz – Lučenec podľa uznesenia vlády č. 882/2008, ktorý bude po dobudovaní hlavnou spojnicou hlavného mesta a južných centier Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V tejto etape sa ráta s výstavou 3 úsekov rýchlostnej cesty R7.

Začiatok úseku R7 Prievoz – Ketelec je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej MÚK Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

 Tu medzi km 4,350 až 4,700 trasa čiastočne vchádza na chránené územia Biskupické Luhy a Dunajské Luhy. Koniec potom nadväzuje cez poľnohospodársky využívané územie v MÚK Ketelec na diaľnicu D4 a nasledujúci úsek R7 (Ketelec – Dunajská Lužná).

 Na dotknutom území je hustá sieť miestnych ciest všetkých kategórií. Priamo dotknuté sú ulice Bajkalská, Prístavná, Slovnaftská, Komárňanská, Lúčna, Malé Pálenisko, Vlčie hrdlo atď. Výškové riešenie trasy je optimalizované s dôrazom na minimálne narušenie krajinného rázu pri zohľadnení minimálnej investičnej náročnosti.

Sekcia 4: Rýchlostná cesta R7 Keteleč - Dunajská Lužná

2+2  |  Celková dlĺžka 8,4 km  |  10 mostov   |  2 križovatky

Začiatok úseku R7 Ketelec – Dunajská Lužná je v plánovanej mimoúrovňovej križovatke Ketelec (R7 s diaľnicou D4), v blízkosti územia ťažby štrkopieskov Podunajské Biskupice, približne 1,8 km južne od Slovnaftu, kde nadväzuje na úsek projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Prievoz – Ketelec.

 Trasa rýchlostnej cesty R7 ďalej obchádza chránené územie európskeho významu NATURA 2000, Ramsarskej lokality Dunajské Luhy a CHKO Dunajské Luhy vo vzdialenosti približne 159 až 200 m, pokračuje juhovýchodným smerom juhozápadne od obcí Rovinka a Dunajská Lužná. Trasa zároveň obchádza biocentrum miestneho významu Lučina a jazierko Kamenný pasienok.

 Medzi Dunajskou Lužnou a obcou Kalinkovo križuje pozostatok bývalého dunajského ramena, starú dunajskú hrádzu a existujúcu cestu III/0635. Predmetný úsek rýchlostnej cesty R7 sa končí v MÚK Dunajská Lužná (R7 s cestou I/63) medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom, kde sa napojí na ďalší úsek projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice.

 Na dotknutom území vedie dvojpruhová cesta I. triedy I/63 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, ktorej kapacita je v úseku od Dunajskej Stredy do Bratislavy výrazne prekročená.

Sekcia 5: Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice

2+2  |  Celková dlĺžka 8,4 km  |  10 mostov   |  2 križovatky

Začiatok úseku R7 Dunajská Lužná – Holice je medzi obcou Dunajská Lužná a mestom Šamorín, kde stavba nadväzuje na úsek projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Ketelec – Dunajská Lužná hneď za križovatkou Dunajská Lužná. R7 vedie po celej dĺžke riešeného úseku po ľavej strane cesty I/63 (severne) prevažne po poľnohospodársky využívaných pozemkoch tak, aby obišla mesto Šamorín zo severnej strany.

 Približne v km 0,800 križuje trasa regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj, čím sa vytvára priestor na to, aby sa mimoúrovňovo previedol popod R7. Ďalej sa trasa dostáva do priestoru medzi mestom Šamorín a obcou Kvetoslavov (bližšie k obci Kvetoslavov). V tomto mieste križuje cestu II/503, na ktorú je pripojená cez mimoúrovňovú križovatku Šamorín. Pokračuje severne okolo osady Šamot, južne okolo obce Čukárska Paka. Približne v km 9,000, pri lokalite zvanej Tarnoki, je navrhnutý ekodukt nad R7 na zabezpečenie možnosti migrácie zveri cez R7.

 V tomto mieste prechádza trasa aj hranicou ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých vôd v Čilistove (v km 0,000 – 0,900 je trasa v spomínanom ochrannom pásme). Ďalej prechádza pomedzi obce Trnávka a Macov, kde sa na pravej strane R7 nachádza športovo-rekreačný areál (strelnica), ktorý však nie je stavbou zasiahnutý (nachádza sa iba v ochrannom pásme R7). Nakoniec trasa vedie severne od obce Blatná na Ostrove a opäť sa približuje k ceste I/63. Trasa tohto úseku R7 sa končí medzi obcami Holice a Čechová v mimoúrovňovej križovatke Holice s napojením na cestu III/06324 a cestu I/63. Koniec úseku rýchlostnej cesty R7 je v km 17,380 R7, kde sa bude napájať na pripravovanú stavbu R7 Holice – Dunajská Streda.