Ako poskytnúť prvú pomoc

Zásady poskytovania prvej pomoci

 

Hlavnou úlohou integrovaného záchranného systému (ďalej IZS) je poskytovanie pomoci osobám v tiesni, preto v prípade ak dôjde k mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa zranili osoby, je v prvom rade potrebné privolať pomoc. Na to slúži číslo tiesňového volania 112, kde operátor na základe informácií poskytnutých volajúcim vyhodnotí situáciu a následne na miesto udalosti vyšle potrebné záchranné zložky IZS (zdravotníkov, hasičov, prípadne policajnú hliadku).

 

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo tiesňového volania 112:

 

 • Čo sa stalo (druh udalosti, aké sily a prostriedky je potrebné vyslať)
 • Kde sa stalo (obec, objekt, lokalita, okres, kraj)
 • Komu sa stalo (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia)
 • Kedy sa stalo (dátum a čas)
 • Poskytnutie ďalších doplnkových informácií (identifikácia kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie)

Zranenie osoby

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením. Neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť! Prvá pomoc na mieste nehody a ochorenia je základom pre liečbu v nemocnici.

 Poskytnutie prvej pomoci vedie k:

 • záchrane života,
 • zabráneniu vzniku komplikácií,
 • a k urýchleniu zotavenia.

Laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna pomoc!

 Hlavné zásady poskytovania Prvej Pomoci

 • Bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci (záchranca, postihnutý),
 • Zhodnotenie situácie,
 • Zhodnotenie úrazu alebo ochorenia,
 • Volanie odbornej pomoci (112, v prípade len zdravotného problému linku 155),
 • Poskytnutie prvej pomoci,
 • Odovzdanie postihnutého odbornej pomoci (zložky IZS).

Vybavenie na poskytnutie prvej pomoci

Vaše ruky, auto – lekárnička a ak je k dispozícií AED – automatický externý defibrilátor.

Vyšetrenie postihnutého

 • vedomie – reakcia na oslovenie, zatrasenie alebo uštipnutie,
 • dýchanie – naklonenie sa nad postihnutého či je alebo nie je počuť, cítiť dýchanie a či sú vidieť dýchacie pohyby (ak nie ide o zastavenie dýchania),
 • krvný obeh, ak nie je prítomné dýchanie ide o zástavu srdca (krvného obehu), treba začať resuscitovať.

Život zachraňujúce úkony

 • uvoľnenie, spriechodnenie dýchacích ciest (záklon hlavy – Manéver „prst – brada“),
 • záchranné dýchanie (z pľúc do pľúc) – nemusí sa vykonávať v prípade možnosti ohrozenia záchrancu,
 • stláčanie hrudníka – masáž srdca :
 • miesto u dospelého: stred hrudnej kosti /úroveň prsných bradaviek, frekvencia stláčania 100 – 120 min, hĺbka 5 – 6 cm,
 • miesto u dieťaťa – spojnica medzi prsnými bradavkami a 1cm pod (dolná tretina hrudnej kosti), používajú sa 2 prsty, dlaň jednej ruky alebo dlane oboch rúk (v závislosti od veľkosti dieťaťa),
 • U dieťaťa – začína sa 5 úvodnými vdychmi, ak naďalej nie je prítomné dýchanie začínate 30(stlačení) :2(vdychy) u všetkých detí.
 • zastavenie závažného krvácania
 • aj samotná masáž srdca bez dýchania je život zachraňujúci úkon.

Postup pri nehode

 • zhodnotenie situácie
 • obliecť reflexnú vestu,
 • zapnúť varovné osvetlenie,
 • umiestniť výstražný trojuholník,
 • zaistiť proti pohybu a prevráteniu,
 • vytiahnuť kľúč zo zapaľovania,
 • zistiť poranenia,
 • privolať pomoc (112).
 1. poskytnutie prvej pomoci – život ohrozujúci stav
 2. privolanie odbornej pomoci (linka 112, v prípade život ohrozujúceho stavu 155).

Zastavenie závažného krvácania: Pravidlo 5 Z

 • Zistiť krvácanie,
 • Zatlačiť v rane – vytvoriť tlakový obväz, ak krváca, znova prekryť na pôvodné krytie. Ak je v rane cudzí predmet – nevyberať, fixovať, prekryť (okolo cudzieho predmetu),
 • Zdvihnúť nad úroveň srdca,
 • Zabrániť šoku –  pravidlo 5 T,
 • Zavolať pomoc (112).

Obrázok č. 1 Karta prvej pomoci (Zdroj: http://auto.sme.sk/c/4351262/karta-prvej-pomoci-stiahnite-si-ju-zdarma-z-natankujsmesk.html)

Protišokové opatrenia

Riadia sa pravidlom 5T“

 1. Teplo – prikrytie pacienta, dekou, striebornou fóliou z auto – lekárničky
 2. Ticho – upokojenie pacienta
 3. Tekutiny – protišoková poloha – zdvihnutie dolných končatín
 4. Tíšenie bolesti – uložiť postihnutého do úľavovej polohy,

Transport – privolať odbornú pomoc 112 

Poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpečnou látkou

 • Vlastná bezpečnosť, ak nie je ohrozená
 • postihnutú osobu čo najrýchlejšie vyniesť, príp. vyviesť z ohrozeného priestoru,
 • zabezpečiť protišokové opatrenia, zastaviť život ohrozujúce krvácanie – pravidlo 5Z,
 • ak je postihnutá osoba v bezvedomí, zaistiť vedomie, dýchanie a krvný obeh, ak nie sú prítomné začať vykonávať KPR – resuscitácie,
 • zabezpečiť odborné ošetrenie (privolať pomoc 112).

Úrazy v horskom teréne

 

         Ak k udalosti dôjde vo vysokohorskom teréne, je nutné volať na číslo Horskej záchrannej služby 18 300. V prípade ak nám toto číslo nie je známe, je potrebné zavolať na číslo tiesňového volania 155, kde operátor volajúceho zabezpečí konzultáciu, asistovanú prvú pomoc a pošle Horskú záchrannú službu.

Železničné nehody

         V posledných rokoch dochádza v Slovenskej republike k častým nehodám na železničných priecestiach. Ak došlo k nehode alebo nastane situácia, ktorá môže viesť k nehode (napr. porucha zabezpečovacieho zariadenia, uväznené motorové vozidlo na priecestí a pod.) je nutné na čísle tiesňového volania 112 alebo čísle Polície 158, oznámiť jednotné identifikačné číslo železničného priecestia, ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu a nesie identifikačné údaje o danom priecestí.

 

Jednotné identifikačné číslo je umiestnené na strane výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate, prípadne ak je dopravná značka poškodená je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje.

Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí:

 1. Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na linku tiesňového volania 112, alebo na linku Polície 158 pomocou mobilného telefónu resp. miesta najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 – miestnym číslom.
 2. Z databázy údajov zasielaných na koordinačné stredisko IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehodovej udalosti (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).
 3. Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate, názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi Polícii. 

Viac informácií nájdete na: Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí.

 Európske číslo tiesňového volania 112 je rovnaké pre všetky členské krajiny EÚ!

 Ďalšie užitočné informácie nájdete na:

https://redcross.sk/prva-pomoc/seprp-sedlacka-prva-pomoc/

https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci