Pokyny pre dopravu nadmerného a nadrozmerného nákladu

Preprava nadmerného nákladu

 Postup pri podávaní žiadosti o prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov:

 Ak plánujete na diaľnici D4 Jarovce – Rača alebo rýchlostnej ceste R7 Prievoz – Holice prepravovať nadmerný, alebo nadrozmerný náklad, požiadajte o potrebné povolenie na takéto zvláštne užívanie pozemných komunikácií cestný správny orgán a zároveň požiadajte o vyjadrenie, respektíve súhlas správcu tejto cesty, spoločnosť Zero Bypass Limited, organizačná zložka

 Povoľovacie test konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmerných a nadrozmerných prepravách, ako aj postup správcov a stanovenie podmienok sa (okrem iných predpisov) riadi aj Metodickým pokynom MDPT SR č. 1/2008, najmä kapitolu 4.1 Definovanie náležitostí na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

 Informácie cestného správneho orgánu – Slovenskej správy ciest pre dopravcov nadmerných, alebo nadrozmerných nákladov nájdete v odkaze:

https://www.cdb.sk/sk/Urcovanie-tras-pre-prepravu-NNN.alej

 Prepravca musí kontaktovať spoločnosť Zero Bypass Limited formou žiadosti o stanovisko správcu komunikácie na zvláštne užívanie komunikácií pri nadmernej a nadrozmernej preprave.

Podmienky súhlasného stanoviska správcu cesty Zero Bypass Limited

Zero Bypass Limited, organiazačná zložka vydá súhlasné stanovisko, ak žiadateľ dodrží všetky povinnosti vyplývajúce z Metodického pokynu 1/2008, ktorý vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Z hľadiska šírkového usporiadania je potrebné prepravu zabezpečiť v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z., Vyhl. 9/2009 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z. a v zmysle nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.

 Súprava a sprievodné vozidlo musia byť vybavené fungujúcim obrysovým a výstražným zariadením.

Presný termín prepravy dopravca preukázateľne (poštou, e-mailom) oznámi najneskôr 3 dni pred ich uskutočnením správcovi rýchlostnej cesty, spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka

Dopravca je povinný oznámiť na tel. č. 0850 22 10 10 vjazd súpravy na trasu ako aj jej opustenie, t.j. začiatok a ukončenie prepravy na úseku D4R7.

 V prípade spôsobenia škody na D4R7 (alebo jej súčasti) je žiadateľ túto udalosť povinný bezodkladne oznámiť Centru monitorovania dopravy (tel. č. 0850 22 10 10), následne ju odstrániť, resp. uhradiť náklady na jej odstránenie. Preprava musí byť vykonaná tak, aby sa nepoškodilo cestné teleso, mosty a ich príslušenstvo. Škodu, ktorá vznikne na cestnom telese, mostných objektoch a ich príslušenstvách, hradí dopravca v plnom rozsahu.

 Zero Bypass Limited, organizačná zložka nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočnými parametrami súpravy, ktoré by mohli byť zistené pri úradných úkonoch (váženie, meranie) poverených kontrolných orgánov. V žiadostiach prosím uvádzajte údaje a parametre zodpovedajúce skutočnosti.

 V prípade, že sa preprava neuskutoční v určenom termíne, alebo s parametrami odlišnými od parametrov uvedených v žiadosti, Zero Bypass Limited, organizačná zložka predloží cestnému správnemu orgánu pre diaľnice a rýchlostné cesty, ktorým je MDVRR SR podnet na uloženie sankcie pre nedodržanie podmienok zvláštneho užívania.

 Ak sa súprava stane nepojazdnou z dôvodu technickej poruchy, alebo nehody, bude súprava na náklady dopravcu z úseku D4R7 odtiahnutá.

 Žiadosť o stanovisko správcu komunikácie k navrhovanej trase a určenie podmienok prepravy môžete poslať poštou na adresu:

Zero Bypass Limited, organizačná zložka
Vlčie hrdlo 72B
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 07

 e-mail: d4r7@d4r7-obchvatnula.com