Údržba cesty

Spoločnosť Zero Bypass Limited, organizačná zložka je spoločnosť, ktorá bude odo dňa odovzdania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 do užívania zodpovedná za prevádzku a údržbu

Našimi prioritami sú bezpečnosť, kvalita služieb a ohľad na životné prostredie.

D4R7 máme pod dohľadom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Zmyslom našej práce je udržiavať pre vás D4R7 v bezpečnom stave.

 Cieľom nášho úsilia je, aby vás nová cesta bezpečne a pohodlne doviedla všade tam, kam potrebujete. Aby ste mali pocit, že ste na dobrej ceste…

 Zero Bypass Limited riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje, prevádzku, údržbu a opravy ciest, kontrolnú činnosť, plánuje, sleduje a vyhodnocuje efektívnosť finančných prostriedkov vynakladaných na údržbu ciest a mostov a na opravy ciest a mostov.

 • koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov
 • zodpovedá za vyhodnocovanie technicko-ekonomických analýz hospodárenia
 • uplatňovanie práva Zero Bypass Limited, organizačná zložka na náhradu škôd spôsobených na D4R7 inými subjektmi zodpovednými za vznik škody na majetku
 • spracúva a predkladá podklady na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vo svojej správe
 • vyhodnocuje technicko-ekonomické analýzy hospodárenia, technickej vybavenosti, jej reprodukcie a výkonového využívania pracovných kapacít a organizácie správy a údržby D4R7
 • navrhovanie metodiky pre výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv ciest
 • zabezpečovanie kontroly environmentálnej ochrany okolia komunikácií z hľadiska štandardov a noriem cestnej údržby a prevádzky
 • vykonávanie kontroly dopravno-bezpečnostého vybavenia a stavebného stavu D4R7
 • spolupráca pri tvorbe operačných plánov zimnej a letnej údržby
 • vypracovávanie jednotných štandard pre údržbu a vykonávanie kontroly technologických postupov výkonu údržby ciest
 • navrhovanie spracovania a zmien technologických postupov a štandardov cestnej údržby
 • zodpovedá za vyhodnocovanie efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku, údržby a opravy na úseku D4R7

ZIMNÁ ÚDRŽBA:

Zimná údržba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a prevádzková spôsobilosť Projektovej cestnej komunikácie vrátane odpočívadiel, odstavných plôch a pod. 

Zimná údržba sa každý rok aktualizuje  podľa  organizačných  a technických skúseností. Na základe skutočných meteorologických podmienok

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie a odstraňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami a to:

 •       zmierňovaním šmykľavosti vozoviek formou zdrsňovania  poľadovice alebo snehovej vrstvy,
 •       odstraňovaním rozmrazovacími prostriedkami (chemickými) vzniknutej námrazy, poľadovice alebo snehovej vrstvy,
 •       odstraňovanie snehových vrstiev mechanicky.

Definície stanovené ako parametre pre posudzovanie obťažných poveternostných podmienok sú určené na základe základe skutočných meteorologických podmienok vypracovaných Slovenským Hydrometeorologickým Ústavom (SHMÚ). Tieto definície popisujú skutočný alebo hroziaci výskyt poveternostných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť plynulosť premávky a/alebo bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie. Podľa obťažnosti poveternostných podmienok Zero Bypass Limited vyhodnotí najvhodnejší spôsob na zabezpečenie plynulej zjazdnosti D4R7.

Pravidlo, ktoré sa musí aplikovať, znie: „Správne ošetrenie v správny čas“. To predstavuje schopnosť reakcie na predpoveď počasia a súčasného rizika snehu a poľadovice tak, aby Užívatelia Projektovej cestnej komunikácii mali bezpečnú a spoľahlivú jazdu aj za najnepriaznivejších poveternostných podmienok. Podmienkou je využitie kompetentného personálu, ktorý ovláda najnovšiu technológiu predpovedania počasia, v kombinácii so zručnou a angažovanou, na podmienky zimného obdobia vyškolenou pracovnou silou.