Online prezentácia Projektu D4R7 z pohľadu Koncesionára

V roku 2020 sa Koncesionár spolu s EPC Zhotoviteľom začal zúčastňovať online exkurzií, ktorých organizátorom je Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta. Exkurzie sa spočiatku venovali stavebnej fáze Projektu, následne , po postupnom spúšťaní Projektovej cestnej komunikácie boli exkurzie venované prevádzke Projektu, vysvetľujúc všetky úlohy, ktoré musí Koncesionár počas prevádzky a údržby vykonávať. Online exkurzie sa konajú dvakrát ročne, v zimnom a letnom semestri, vždy pre iný študijný odbor.

Posledná online exkurzia bola venovaná výstavbe Strediska správy a údržby Koncesionára, procesu výstavby vo všeobecnosti, plánovaniu, BOZP požiadavkám, environmentálnym otázkam, ako skladovanie nebezpečných látok, skladovanie soli a jej odpadu, atď.

Veľmi podrobne boli vysvetlené otázky týkajúce sa BOZP, všeobecná stratégia registrácie HiPO (tzv. High Potential Risk event), Near Misses, LTI (Lost Time Incidents). Príklady možných nehôd alebo incidentov na stavenisku alebo skutočných nehôd boli uvedené z fázy výstavby Projektu, napríklad nesprávne nosenie OOPP, nesprávne namontované lešenie, elektrické káble v mokrom a vlhkom exteriéri atď.

Z prevádzkového hľadiska bol vysvetlený celý ITS systém, ako Koncesionár eviduje nehody/incidenty a akým protokolom sa má riadiť, keď k nehode/udalosti dôjde. Koncesionár pripravil a dodržiava Manuál užívania stavby, ktorý bol schválený Verejným obstarávateľom. MÚS vysvetľuje presné kroky, ktoré treba dodržať v prípade odstaveného/zaparkovaného vozidla na Projektovej cestnej komunikácii. Supervízori podľa návodu môžu urýchliť reakciu príchodu pracovníkov údržby na miesto nehody/incidentu, čím môžu zabrániť vzniku ďalšej života ohrozujúcej udalosti. Proces zabezpečenia odstaveného vozidla na Projektovej cestnej komunikácii, resp. uzávierky (krátkodobej alebo dlhodobej) sa riadia bezpečnostnými schémami schválenými policajným prezídiom. Počas prípravy zabezpečenia pre odstavené vozidlo alebo uzávierky sú zamestnanci údržby povinní dodržiavať prísne pravidlá, ako napr. pri umiestňovaní alebo odstraňovaní značiek byť postavený čelom ku premávke a vo všeobecnosti sa pri pohybe v chránenom priestore zdržiavať mimo vozidla, ak vozidlo krátkodobo parkuje mimo chráneného priestoru, najlepšie pred ním alebo za zvodidlami. Na všetky práce dohliadajú supervízori v miestnosti CCTV, ktorí inštruujú pracovníkov údržby v prípade, že postup je vykonaný nesprávne alebo s menšími chybami.

Študentom boli vysvetlené hlavné problémy BOZP vyskytujúce sa na Projektovej ceste, napríklad neohlásení pracovníci rôznych subdodávateľov vstupujúcich na Projektovú cestnú komunikáciu a živú premávku, nedodržiavajúc schválené bezpečnostné schémy, ktorými porušujú Súbor všeobecných bezpečnostných pravidiel a Plán prevencie. Súbor Všeobecných bezpečnostných pravidiel a Plán prevencie je súčasťou Manuálu užívania stavby a je distribuovaný každému subdodávateľovi pracujúcemu na Projektovej cestnej komunikácii.

Časť prezentácie bola venovaná Životnému prostrediu, procesu monitorovania územia Projektovej cestnej komunikácie nielen vo fáze predvýstavby a výstavby, ale aj v prevádzkovej fáze počas celého koncesného obdobia 30 rokov. Pre študentov bolo najzaujímavejšie vedieť, ako Koncesionár nakladá s odpadovými vodami, aby sa neznižovala kvalita podzemnej vody v chránených územiach okolo Dunajského mosta a Žitného ostrova. Vsakovacie jazdieka a odlučovače ropných látok boli ukázané študentom v priamom prenose, rovnako aj odvodňovací systém Dunajského súmostia.

Prezentáciou Projektu, fázy prevádzky môžu budúci stavební inžinieri získať úplný obraz o tom, ako koncesie a PPP projekty fungujú vo všeobecnosti.

In 2020, Concessionaire along with EPC Contractor started to participate on the online excursions hosted by Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering. At first, online excursions were dedicated to the construction phase of the Project, sequentially are dedicated to Operation of the Project, explaining all the tasks Concessionaire is required to perform. Online excursions are held twice a year, in winter and summer semester, each time for a different study major.

Last online excursion was dedicated to the construction of Operation and Maintenance Centre, the construction process in general, the planning, scheduling, health and safety on site, environmental issues, such as the drainage system in the area, storage of the salt and its waste after the cleaning of the winter maintenance trucks, etc.

Health and Safety issues were explained in much detailed way, the general strategy for registering the HiPOs, Near Misses, LTI (Lost Time Incidents). Examples of the possible accidents or incidents on site, or actual accidents were shown from the construction phase of the Project, such as not wearing PPEs properly, incorrectly mounted scaffolding, electric cables in the wet and humid exterior, etc.

From operation point of view, the whole ITS system was explained, how Concessionaire registers the accidents/ incidents and what protocol to follow when the accident/ incident happens. Concessionaire prepared and is following the Operation and Maintenance Manual which was approved by Public Authority, and which explains the exact steps to follow in case of a stopped/ parked vehicle on the Project Road. Supervisors by following the manual can speed up the reaction of maintenance workers for the arrival to the place of incident/ accident which can prevent the serious event from happening. The process of securing the stopped vehicle on the Project Road, or closures (short-term or long-term) is followed by the safety schemes approved by Police Department. During the preparation of the safe place for the stopped vehicle or the closure, maintenance employees are required to follow the strict rules, such as face the approaching traffic while placing or removing the signs and in general, while moving within the protected area, to stay outside the vehicle if the vehicle is parking for a short time outside of the protected area, best in front of it or behind the crash barriers. All the works are supervised by the Supervisors in CCTV room, instructing the maintenance workers in case of the procedure is done incorrectly or with the minor setbacks.

The main Health and Safety issues occurring on the Project Road were explained to the students, for example the unannounced workers from various subcontractors entering the Project Road and live traffic, not following the approved safety schemes by which they are breaking the Set of General Safety Rules and Prevention Plan. Set of General Safety Rules and Prevention Plan is the part of the Operation and Maintenance Manual, and it is distributed to each subcontractor working in the Project Road.

Part of the presentation was dedicated to the Environment, the process of monitoring the area of Project Road not only in preconstruction and construction phase, but in the operation phase throughout the whole Concession period of 30 years. What students found the most interesting is to know how Concessionaire is dealing with the wastewater in order not to diminish the quality of the ground water in the protected areas around the Danube bridge and Zitny ostrov (Zitny island). The seeping ponds and the oil separators were shown life, as well as the drainage system of the Danube bridge.

By presenting the Project and the part of Operation phase, future civil engineers can get a full picture of how the Concessions, and PPP Projects in general, work.

Zero Bypass Limited Team